Inženierkonsultanta regulējuma izstrāde

13.07.2021

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvniecības nozares speciālistiem šobrīd aktīvi darbojas pie inženierkonsultanta regulējuma izstrādes. Ir izveidota darba grupa, kurā aktīvi darbojas LIKA valdes locekļi: Jānis Uzulēns un Juris Laicāns, kā arī LIKA biedrs - "Firma L4" pārstāvis Gunārs Valinks.
LIKA ir izstrādājusi un iesniegusi priekšlikumu Inženierkonsultanta regulējuma izstrādei, kurā definēts Inženierkonsultanta jēdziens un pienākumi.

INŽENIERKONSULTANTS

Definīcija:

inženierkonsultants - būvspeciālists vai būvkomersants, kas, balstoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, pārstāv to visās vai kādā no būvniecības stadijām, sniedzot tam konsultatīvus pakalpojumus.

Inženierkonsultants nav būvniecības procesa dalībnieks.

Ja inženierkonsultanta sastāvā ietilpst atbilstošās jomās sertificēti speciālisti, tai skaitā eksperti, un, ja Pasūtītājs to ir viņam uzticējis, uzticētajās jomās Inženierkonsultants var būt būvniecības procesa dalībnieks:

 1. Būvprojekta izstrādātājs (Būvniecības likuma 1.panta 17) punkts);
 2. Autoruzraudzības veicējs (Būvniecības likuma 1.panta 20) punkts);
 3. Būvuzraudzības veicējs (Būvniecības likuma 1.panta 21) punkts);
 4. Būvekspertīzes veicējs (Būvniecības likuma 1.panta 22) punkts).

Inženierkonsultants nebūvē.

   Regulējuma mērķis un būtība

Inženierkonsultanta pakalpojumi ir uz tehnoloģijām balstīti intelektuāli pakalpojumi celtniecības un dabiskajā vidē.

Inženierkonsultanta pakalpojums uzskatāms par būvniecības ierosinātāja atbildībā ietilpstošu pakalpojumu, kas stiprina būvniecības ierosinātāja atbildību, tās robežas attiecībā pret citiem būvniecības procesa dalībniekiem.

Inženierkonsultants nodrošina precīzāku un profesionālāku būvniecības ierosinātāja pārstāvniecību visās būvniecības stadijās, sākot ar priekšizpētes darbu veikšanu un sagatavošanos kvalitatīvam būvniecības procesam.

Inženierkonsultants, atkarībā no piemērotās būvniecības metodes un izmantotā būvniecības līguma (piemēram, FIDIC), var pildīt būvprojekta izstrādātāja, autoruzraudzības veicēja, būvuzraudzības veicēja un/vai FIDIC Inženiera funkciju.

5. Inženierkonsultanta pienākumi, tiesības un atbildība sīkāk aprakstāma MK noteikumos Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi” u.c. normatīvajos aktos. Inženierkonsultanta darbība un ar to saistītie riski ir jāapdrošina, attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos nosakot to profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu.

Inženierkonsultanta pienākumos var ietilpt:

 1. Konsultāciju pakalpojumi, t.i., ar tehnoloģijām saistīti intelektuālie pakalpojumi radītā vai dabiskā vidē, tostarp:
  1. projekta plānošana un priekšizpēte;
  2. projekta novērtējuma pētījumi, arī finanšu stāvokļa analīze;
  3. vides izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums;
  4. ilgtspējas izpēte;
  5. vietas izpēte, kartēšana, karšu un plānu sagatavošana;
  6. arhitektu pakalpojumi;
  7. ekonomiski/finansiāli pētījumi;
  8. skiču projekta, izvērsta skiču projekta un inženiertehniskā projekta sagatavošana;
  9. iepirkuma dokumentācijas sagatavošana; piedāvājumu izvērtēšana;
  10. projekta/programmas vadība;
  11. kvalitātes vadība;
  12. būvdarbu vadība;
  13. izmaksu un finanšu vadība;
  14. līgumu vadība;
  15. nodošana ekspluatācijā un ekspluatācijas pārtraukšana;
  16. novērtēšanas pakalpojumi;
  17. defektu izpēte/ekspertīze;
  18. tehniskās mācības;
  19. riska analīze un vadība;
  20. veselības un drošības vadība;
  21. ekspluatācija un uzturēšana;
  22. pētniecība un attīstība;
  23. tehniskā palīdzība;
  24. institucionālā attīstība;
  25. veselības un drošības pētījumi;
  26. izmaksu tehniski ekonomiskā izvērtēšana;
  27. sociālās ietekmes novērtēšana;
  28. citi līdzīgi, ar tehnoloģijām saistīti intelektuālie pakalpojumi;
 2. Būvprojekta izstrāde (atkarībā no piemērotās būvniecības realizēšanas metodes un līguma formas);
 3. Autoruzraudzības funkcija (atkarībā no piemērotās būvniecības realizēšanas metodes un līguma formas);
 4. Būvuzraudzības funkcija (atkarībā no piemērotās būvniecības realizēšanas metodes un līguma formas);
 5. FIDIC Inženiera funkcija (atkarībā no piemērotās būvniecības realizēšanas metodes un līguma formas, FIDIC Sarkanā un Dzeltenā grāmata);
 6. Būvekspertīzes veicēja funkcija (atkarībā no piemērotās būvniecības realizēšanas metodes un līguma formas).

Inženierkonsultanta konsultāciju pienākumi sīkāk aprakstīti sekojošos FIDIC organizācijas izstrādātos materiālos:

 1. KONSULTANTU ATLASE, PAMATOJOTIES UZ KVALITĀTI. ROKASGRĀMATA (avots: https://www.lika.lv/files/Ig_qbskonsultantilv.pdf);
 2. Definition of services guidelines. Building Construction. FIDIC,2009. (NB! Šobrīd tiek organizēts šī materiāla tulkojums uz latviešu valodu);
 3. FIDIC Golden Principles (2019) (avots: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019). (NB! Šobrīd tiek organizēts šī materiāla tulkojums uz latviešu valodu).

 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju programmu absolventi ir dažādu tautsaimniecībā nozīmīgu nozaru speciālisti un arī 2024./2025. studiju gadā tiks uzņemti jaunie, topošie profesionāļi.

Lai iegūtu augstāko izglītību Jelgavā un kļūtu par universitātes studentu jau 2024. gada rudenī, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) Jelgavā vasarā - jūlijā un augustā - organizē jauno studentu uzņemšanu.

Lasīt vairāk

Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos

EFCA ir publicējusi savu 2023. gada nākotnes tendenču ziņojumu “Kā sagatavoties nākotnei? Rokasgrāmata inženierkonsultantiem nenoteiktības laikos."

Lasīt vairāk

LIKA aprit 20 gadi

Šogad 18. septembrī aprit 20 gadi kopš Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas dibināšanas dienas.

Lasīt vairāk